COVID 19 STORNO PODMÍNKY

Obecné COVID 19 storno podmínky jsou platné pouze pro rok 2023 a jsou nadřazeny všem standardním typům storno podmínek uvedených níže, kromě rezervací prostřednictvím třetích stran (např. Booking.com, apod.), které se řídí vlastními storno podmínkami a tyto, zde uvedené, se na ně nevztahují.

V případě, že budete mít uhrazenou nevratnou zálohu na pobyt nebo celý pobyt dopředu a nebude možné do Chorvatska přicestovat z důvodu uzavření hranic Chorvatska, domovské země nebo tranzitní země na cestě do Chorvatska z vašeho bydliště, změníme Vám zdarma termín pobytu na nově požadované období v závislosti na volné kapacitě a aktuálních cen pro nově zvolené období. Peníze v žádném případě nevracíme.

REZERVAČNÍ A STORNO PODMÍNKY

HLAVNÍ SEZÓNA 1.4.-14.10.2023

VČETNĚ SNÍDANĚ

REZERVACE PŘES WEBOVOU STRÁNKU, EMAILEM NEBO TELEFONICKY (SPECIAL OFFERS)
8% sleva platí v případě rezervace přes náš web, emailem nebo telefonicky.
Nevratná záloha ve výši 100% z celkové ceny pobytu musí být uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů od vašeho závazného potvrzení rezervace převodem na účet nebo pomocí jiné zabezpečené transakce. Tato rezervace nemůže být bezplatně zrušena.

REZERVACE PŘES WEBOVOU STRÁNKU, EMAILEM NEBO TELEFONICKY (BOOK NOW)  
4% sleva platí v případě rezervace přes náš web, emailem nebo telefonicky.
Nevratná záloha ve výši 30% z celkové ceny pobytu musí být uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů od vašeho závazného potvrzení rezervace převodem na účet nebo pomocí jiné zabezpečené transakce.
Zbylá část pobytu musí být uhrazena na náš bankovní účet nejpozději 14 dní před vaším příjezdem. V opačném případě rezervace zaniká bez nároku na vrácení peněz.

MIMO SEZÓNA 1.1.- 31.3.2023 & 15.10.-31.12.2023

BEZ SNÍDANĚ

REZERVACE PŘES WEBOVOU STRÁNKU, TELEFONICKY NEBO EMAILEM "SPECIAL OFFERS"
8% sleva platí v případě rezervace přes náš web, emailem nebo telefonicky.
Nevratná záloha ve výši 30% z celkové ceny pobytu musí být uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů od vašeho závazného potvrzení rezervace převodem na účet nebo pomocí jiné zabezpečené transakce.
Celý pobyt musí být uhrazen na náš bankovní účet nejpozději 14 dní před vaším příjezdem. V opačném případě rezervace zaniká.

REZERVACE PŘES WEBOVOU STRÁNKU, TELEFONICKY NEBO EMAILEM "BOOK NOW"
4% sleva platí v případě rezervace přes náš web, emailem nebo telefonicky.
Není požadována záloha.
Celý pobyt musí být uhrazen na náš bankovní účet nejpozději 48 hodin před vaším příjezdem. V opačném případě rezervace zaniká.

OBECNÉ PODMÍNKY

Ubytování je možné objednat elektronicky na našich internetových stránkách, e-mailem, případně telefonicky, popřípadě přes rezervační systém třetích stran.
Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy, která musí být zaplacena nejpozději do data splatnosti uvedeném na zálohové faktuře či v nabídkovém emailu nebo dle konkrétních podmínek rezervace.
V případě hromadných nebo skupinových rezervací (více než 2 pokoje) vyžadujeme vždy nevratnou zálohu ve výši 30% z celkové dohodnuté ceny pobytu, uhrazenou nejpozději do 5 dnů od data provedení rezervace na náš bankovní účet nebo jinou formou dle dohody.
Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí
Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem a pouze za zvláštní poplatek.
Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 16:00 - 22:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit).
Ubytovaný má právo užívat apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, dále prostranství před apartmány, společné prostory v areálu, venkovní bazén, vyhrazené místo na uložení kol a jedno parkovací místo na místě k tomu určeném
V apartmánech je zakázáno kouřit. Kouření je povoleno pouze na terasách a balkonech a dalších místech k tomu určených. V případě porušení této povinnosti má ubytovatel právo účtovat ubytovanému smluvní pokutu €100 za každé takovéto porušení.
Topení a chlazení v apartmánech a pokojích je zajištěno nástěnnými jednotkami, obsluhu zajišťuje ubytovaný dle vlastní potřeby.
Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
Kola, kočárky a ostatní neskladné věci může ubytovaný odložit v „kolárně“ nebo na jiném místě po dohodě s ubytovatelem. V Apartmánech a pokojích je zakázáno uchovávat veškeré nadměrné sportovní a jiné vybavení.
Jelikož se jedná o společný prostor je ubytovaný povinen svůj majetek zabezpečit před odcizením. Ubytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu.
V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit v plné výši před odjezdem.
Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.
Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.
Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ VENKOVNÍHO BAZÉNU A VENKOVNÍCH PROSTOR AREÁLU

Bazén je otevřen denně od 1. května do 30. října od 10:00 do 22:00.
Bazénový bar je otevřen denně od 10:00 do 19:00
Vstup do bazénu je pouze pro hosty Zlatni Zalaz Rooms and Apartments
Vždy před vstupem do bazénu se osprchujte
Pravidla bezpečnosti musí být vždy dodržována.
Respektuje ostatní návštěvníky
Děti, které ještě neumí plavat nebo neplavci musí používat odpovídající plavací pomůcky a hlavu mít vždy nad vodou.
Koupání pouze v plavkách
Děti do 12 let věku musí být vždy v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby
V části vyhrazené pro lehátka, v a okolo bazénu není povolena konzumace jakéhokoliv jídla, stejně tak konzumace vlastního jídla v celém areálu bazénu a bazénového baru. Jídlo je možné zakoupit a konzumovat pouze u bazénového baru.
Kouření a pití v bazénu nebo v jeho blízkosti není povoleno
Sklo a jakékoliv další nebezpečné předměty v lehátkové části a v bazénu nejsou povoleny. Nápoje v bazénovém baru jsou podávány v plastových obalech.
Přítomnost zvířat v a u bazénu a v bazénovém baru není dovolena
Není povoleno skákat ze strany bazénu do vody
Nemanipulujte se slunečníky a nábytkem. Vždy požádejte obsluhu u baru nebo jiného člena týmu.
Není dovoleno lít do bazénu jakékoliv tekutiny či házet cizí předměty.

GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ [GDPR]
Na základě naší obchodní spolupráce, tj. zadáním rezervace přes náš web www.zlatnizalaz.cz či na základě telefonické či emailové rezervace dáváte společnosti ZLATNI ZALAZ d.o.o. (sídlo: Hrastovac 12, 100 00 Zagreb, IČ: 53499842389– dále jen „ZLATNI ZALAZ“), svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje, které společnost ZLATNI ZALAZ shromáždila v rámci realizace vztahu dodavatele (prodávajícího) a odběratele (kupujícího) mezi Vámi – odběratelem – a společností ZLATNI ZALAZ – dodavatelem – nebo na základě osobního obchodního jednání. Jedná se zejména o osobní údaje uvedené níže (pod písmeny a – f). Tyto údaje budou použity pro účely definované v bodě 2.
●jméno a příjmení;
●datum narození;
●adresa bydliště nebo kontaktní adresa;
●e-mailová adresa;
●telefonní číslo;

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovány pro následující účely:
1.marketingové účely společnosti ZLATNI ZALAZ (tj. především zasílání informací o událostech, službách a dalších činnostech formou e-mailové komunikace).
2.transakce na www.zlatnizalaz.hr
3.provádění rezervací na recepci, v restauraci a také online objednávky

3. KDO A JAK BUDE ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE
Správcem údajů je společnost ZLATNI ZALAZ, která bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě tohoto souhlasu v rámci výše definovaného rozsahu a pro výše uvedené účely v ručně psané i elektronické podobě prostřednictvím automatizovaných systémů a s pomocí svých zaměstnanců nebo zpracovatelů osobních údajů (tj. subjektů, které společnost ZLATNI ZALAZ pověřila provedením individuálních zpracovatelských činností v souladu s příslušnými právními předpisy a ochranou osobních údajů prostřednictvím uzavření smluv o zpracování osobních údajů).

4. PO JAK DLOUHOU DOBU BUDE TENTO SOUHLAS PLATNÝ
Souhlas se zpracováním osobních údajů je za definovaných podmínek poskytnut po celou dobu trvání vztahu dodavatele a odběratele mezi Vámi a společností ZLATNI ZALAZ. Doba platnosti souhlasu se řídí podle jeho využití:
4a)rezervace na recepci a v restauraci: ode dne, kdy jsme rezervaci zadali do systému, až do dne, kdy bude rezervace využita/zrušena.
4b)informační emaily: po dobu neurčitou, dokud se zákazník neodhlásí ze seznamu adresátů (každý email obsahuje odkaz na odhlášení).

5. DOBROVOLNÝ SOUHLAS, ZRUŠENÍ SOUHLASU
Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a není podmíněn jiným výkonem, který od vás vyžaduje společnost ZLATNI ZALAZ v rámci vztahu dodavatel-odběratel. Tento souhlas můžete kdykoli stáhnout zasláním své žádosti o zrušení na e-mailovou adresu info@zlatnizalaz.hr .

6. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše definovaném rozsahu. Vám (jako subjektu údajů) náleží práva podle příslušných právních předpisů. Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo:
1.vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům a informacím o jejich poskytování a zpracování (např. rozsah, účel, čas potřebný na zpracování) – včetně práva na vyžádání kopie zpracovaných dat od společnosti ZLATNI ZALAZ
2.kdykoliv zrušit písemný souhlas (viz bod 5);
3.písemně požádat společnost ZLATNI ZALAZ o smazání Vašich osobních údajů (zejména v případě, že odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a data již nejsou potřebná pro účely, pro které byla shromažďována nebo jinak zpracovávána); máte právo „být zapomenut/a“, pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny v internetovém prostředí (tj. vymazání všech odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie nebo replikaci);
4.získat Vaše osobní údaje, které firma ZLATNI ZALAZ zpracovává na základě tohoto souhlasu v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat je dalším řídícím pracovníkům;
5.pokud zjistíte nebo jste přesvědčen/a, že společnost ZLATNI ZALAZ nezpracovává Vaše osobní údaje v souladu s ochranou soukromého a osobního života, zákony nebo předpisy (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování), máte nárok na provedení následujících akcí (je nutné podat písemnou žádost):
1.vznést námitku proti zpracování,
2.požádat společnost ZLATNI ZALAZ o vysvětlení,
3.vyžádat si od ZLATNI ZALAZ odstranění takovýchto podmínek/stavu (tj. zejména zablokování, opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů),
4.podat stížnost orgánu dohledu (tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů).

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Souhlasíte také se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů (tj. souhlasu se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků na Váš elektronický kontakt, který společnost ZLATNI ZALAZ získala v rámci Vašeho vztahu dodavatele-odběratele nebo jinou legitimní cestou).

Přejít nahoru